Περίληψη

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΒΕΠ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5070879, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  763 /03-03-2021(ΑΔΑ: 6ΒΖΗ7Λ7 - ΒΤΦ) Απόφαση Ένταξης. 

Η Πράξη με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά», αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής όσο και υπερτοπικής αγοράς εργασίας (οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, προσαρμογή σε μοντέλα τηλεργασίας δεδομένων των συνθηκών COVID-19, κ.α.) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στόχοι & Δράσεις του έργου

Το έργο απευθύνεται σε 760 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, που δύναται να αξιοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, σχετιζόμενες με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 • Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής (3 συνεδρίες), οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face)είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
 • Ενέργειες κατάρτισης 80 ωρών, οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη είτε μέσω τηλεκατάρτισης ή συνδυασμός των ανωτέρω.

 

Επιλογή ωφελουμένων

α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Nα είναι εργαζόμενοι στον ΙδιωτικόΤομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέσηεργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr).
 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

β) Τυπικά Κριτήρια Αποκλεισμού - Επιλεξιμότητας (on / off)

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

2. Είναι από 18 ετών έως 64 ετών

3. Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις  συγκεκριμένες ημερομηνίες.

γ) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου) Μέγιστος βαθμός 10 μόρια

Μέχρι 5 έτη (έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Πάνω από 5 έτη (από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Μέγιστος βαθμός 20 μόρια

Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια

20

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

18

Μεταπτυχιακός Τίτλος

15

Διδακτορικός Τίτλος

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

 

γ) Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή του ΒΕΠ, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

 

Στο Μητρώο ωφελούμενων εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας (ήτοι εργαζόμενος άνω των 18 ετών σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας),  έχουν καταθέσει πλήρως και προσηκόντως την αίτησή τους,  έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών και χαρακτηρίζονται ως επιτυχόντες.

Για τις ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις εντός του διαστήματος και βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Πρόσκληση, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή του ΒΕΠ, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας.

Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από  βήματα. Πιο αναλυτικά:

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου

Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων

 1. Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα κριτήρια
 2. Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα Περιφερειών.

 

Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα  pepattbep.gr 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail  στο pep@bep.gr  και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το ΒΕΠ με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 

Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://pepatt.bep.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχό του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από το ΒΕΠ.

 

Βήμα 5:Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

 • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα Περιφέρειας, σύμφωνα με τη Πρόσκληση.
 • Θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Συνεδριών Συμβουλευτικής που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφέρεια δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε περιφέρεια ή περιφέρειες της ίδιας ενότητας - ομάδας περιφερειών.

 

Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, κ.ο.κ).

 

Κατάρτιση και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 

 1. Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής
 2. Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 3. Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων
 4. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 5. Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων
 6. Τεχνίτης Ελασματουργός
 7. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 8. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing
 9. Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
 10. Τεχνίτης Ξυλουργός - Μαραγκός

 

 

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

Σημείωση:      Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10%  ή 20%,  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

 

 

Α/Α

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής

Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στέλεχος τμήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων

Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Τεχνίτης Ελασματουργός

Τεχνίτης Ελασματουργός

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing

Ειδικός social media marketing

ΝΑΙ

ΟΧΙ

9

Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών

Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10

Τεχνίτης Ξυλουργός - Μαραγκός

Τεχνίτης Ξυλουργός - Μαραγκός

ΝΑΙ

ΟΧΙ