Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ: "Ενέργειες Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά" (mis 5070879)

 

Tο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά - ΒΕΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 763 /03-03-2021(ΑΔΑ: 6ΒΖΗ7Λ7 - ΒΤΦ) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59:59, με σκοπό την κάλυψη υπολοιπόμενων κενών θέσεων συμμετεχόντων.

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Ισχύει το ήδη υπάρχων κείμενο πρόσκλησης του Α κύκλου.

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)