Σημαντική Διευκρίνιση σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη με Κωδικό (mis 5070879)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, η οποία :

(α) έχει έδρα στη Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ο/η αιτών/ούσα απασχολείται

Η΄

(β) έχει έδρα σε άλλη Περιφέρεια, Υποκατάστημα στη Περιφέρεια Αττικής, στο οποίο απασχολείται ο/η αιτών/ούσα. 

 Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, η οποία έχει έδρα στη Περιφέρεια Αττικής, όμως ο/η αιτών/ούσα απασχολείται σε υποκατάστημα της επιχείρησης εγκατεστημένο σε άλλη Περιφέρεια. Η περιφέρεια στην οποία ανήκει η κατοικία του/της εργαζομένου/ης δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του ή μη στο Πρόγραμμα. Για τον/την ωφελούμενο/η που έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διαπιστώνεται η Περιφέρεια στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση ή το υποκατάστημα, στα οποία εργάζεται, από τα έντυπα Ε4 ή Ε3 , τα οποία υποχρεωτικά υποβάλλει πριν τη πρώτη συνεδρία Συμβουλευτικής

(Πρόσκληση, σελ. 25, παρ. 5.2 Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο ωφελούμενος μετά την αρχική επιλογή του)