Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ με Κωδικό (mis 5070879)

 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070879

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5070879 στην Περιφέρεια Αττικής, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων ενστάσεων και επαναβαθμολόγησης όλων των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.